બંધ

સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ટાઉન વેંડિંગ કમિટીના સભ્યો માટેની ચૂંટણી માટેના મતદારોની સૂચિ, વર્ષ 2021

સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ટાઉન વેંડિંગ કમિટીના સભ્યો માટેની ચૂંટણી માટેના મતદારોની સૂચિ, વર્ષ 2021
શીર્ષક તારીખ View / Download
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ટાઉન વેંડિંગ કમિટીના સભ્યો માટેની ચૂંટણી માટેના મતદારોની સૂચિ, વર્ષ 2021 15/07/2021 જુઓ (8 MB)