બંધ

શિક્ષણ નિયામક, NSP પર પ્રિ /પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણીક વર્ષ 2020-21 માટે ઓનલાઇન આવેદન કરવા માટેની સૂચના

શિક્ષણ નિયામક, NSP પર પ્રિ /પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણીક વર્ષ 2020-21 માટે ઓનલાઇન આવેદન કરવા માટેની સૂચના
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક, NSP પર પ્રિ /પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણીક વર્ષ 2020-21 માટે ઓનલાઇન આવેદન કરવા માટેની સૂચના 01/01/2021 જુઓ (354 KB)