બંધ

શિક્ષણ નિયામક-“સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (AY-2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો કરતી કન્યા વિદ્યાર્થીઓને ફીની ભરપાઈ અંગે પરિપત્ર

શિક્ષણ નિયામક-“સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (AY-2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો કરતી કન્યા વિદ્યાર્થીઓને ફીની ભરપાઈ અંગે પરિપત્ર
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક-“સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (AY-2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો કરતી કન્યા વિદ્યાર્થીઓને ફીની ભરપાઈ અંગે પરિપત્ર 03/09/2021 જુઓ (1 MB)