બંધ

શિક્ષણ નિયામક, શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 માટે, સરસ્વતી વિદ્યા યોજના હેઠળ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીનીઓની ફીની ભરપાઈ કરવા માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવે છે

શિક્ષણ નિયામક, શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 માટે, સરસ્વતી વિદ્યા યોજના હેઠળ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીનીઓની ફીની ભરપાઈ કરવા માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવે છે
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક, શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 માટે, સરસ્વતી વિદ્યા યોજના હેઠળ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીનીઓની ફીની ભરપાઈ કરવા માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવે છે 27/02/2021 જુઓ (1 MB)