બંધ

શિક્ષણ નિયામક – શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાની ખાનગી અને બિન-સહાયક શાળાઓમાં આરટીઇ અધિનિયમ હેઠળ 1 લી ધોરણમાં પ્રવેશ માટે પાત્ર અરજદારોની સૂચિ

શિક્ષણ નિયામક – શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાની ખાનગી અને બિન-સહાયક શાળાઓમાં આરટીઇ અધિનિયમ હેઠળ 1 લી ધોરણમાં પ્રવેશ માટે પાત્ર અરજદારોની સૂચિ
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક – શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાની ખાનગી અને બિન-સહાયક શાળાઓમાં આરટીઇ અધિનિયમ હેઠળ 1 લી ધોરણમાં પ્રવેશ માટે પાત્ર અરજદારોની સૂચિ 25/05/2021 જુઓ (7 MB)