બંધ

શિક્ષણ નિયામક – પરિપત્ર તા. 03/12/2020 – નર્સિંગ કોલેજો અને માધવ યુનિવર્સિટી માટે એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ AY 2020-21 માટે ફરજિયાત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા સંબંધિત

શિક્ષણ નિયામક – પરિપત્ર તા. 03/12/2020 – નર્સિંગ કોલેજો અને માધવ યુનિવર્સિટી માટે એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ AY 2020-21 માટે ફરજિયાત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા સંબંધિત
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક – પરિપત્ર તા. 03/12/2020 – નર્સિંગ કોલેજો અને માધવ યુનિવર્સિટી માટે એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ AY 2020-21 માટે ફરજિયાત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા સંબંધિત 04/12/2020 જુઓ (3 MB)