બંધ

શિક્ષણ નિયામક – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુ.ટી. હેઠળ નાયબ નિયામક (શિક્ષણ) / આચાર્ય માટેની જગ્યાઓ માટેના સૂચિત ભરતી નિયમો

શિક્ષણ નિયામક – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુ.ટી. હેઠળ નાયબ નિયામક (શિક્ષણ) / આચાર્ય માટેની જગ્યાઓ માટેના સૂચિત ભરતી નિયમો
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુ.ટી. હેઠળ નાયબ નિયામક (શિક્ષણ) / આચાર્ય માટેની જગ્યાઓ માટેના સૂચિત ભરતી નિયમો 27/04/2021 જુઓ (4 MB)