બંધ

શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ (ઇ.એમ.આર.એસ) ની વર્ષ २०૨૦-૨૦૨૨ ની પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની જાહેરાત

શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ (ઇ.એમ.આર.એસ) ની વર્ષ २०૨૦-૨૦૨૨ ની પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની જાહેરાત
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ (ઇ.એમ.આર.એસ) ની વર્ષ २०૨૦-૨૦૨૨ ની પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની જાહેરાત 01/06/2021 જુઓ (3 MB)