બંધ

શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ માટે ધોરણ VI ના પાત્ર અને પ્રતીક્ષા -સૂચિબદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ માટે મૂળ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની સૂચના.

શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ માટે ધોરણ VI ના પાત્ર અને પ્રતીક્ષા -સૂચિબદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ માટે મૂળ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની સૂચના.
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ માટે ધોરણ VI ના પાત્ર અને પ્રતીક્ષા -સૂચિબદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ માટે મૂળ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની સૂચના. 31/08/2021 જુઓ (4 MB)