બંધ

શિક્ષણ નિયામકશ્રી – દાદરા અને નગર હવેલી ના વિધાર્થીઓ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ મેડિકલ કોર્સ(સેંટ્રલ પૂલ) ની આરક્ષિત સીટો માટે નામાંકનની પ્રક્રિયાની જાહેરાત

શિક્ષણ નિયામકશ્રી – દાદરા અને નગર હવેલી ના વિધાર્થીઓ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ મેડિકલ કોર્સ(સેંટ્રલ પૂલ) ની આરક્ષિત સીટો માટે નામાંકનની પ્રક્રિયાની જાહેરાત
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામકશ્રી – દાદરા અને નગર હવેલી ના વિધાર્થીઓ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ મેડિકલ કોર્સ(સેંટ્રલ પૂલ) ની આરક્ષિત સીટો માટે નામાંકનની પ્રક્રિયાની જાહેરાત 24/11/2020 જુઓ (401 KB)