બંધ

વર્ષ 2021 – 2022 માટે વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજ દમણ ખાતે સેન્ટ્રલ પૂલ ક્વોટા અને BDS હેઠળ મેડિકલ કોર્સીસ (BAMS/BHMS) ની અનામત બેઠકો સામે નોમિનેશન માટે અરજી કરી હોય તેવા ઉમેદવારોની કામચલાઉ મેરિટ સ્થિતિ દર્શાવતું નિવેદન

વર્ષ 2021 – 2022 માટે વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજ દમણ ખાતે સેન્ટ્રલ પૂલ ક્વોટા અને BDS હેઠળ મેડિકલ કોર્સીસ (BAMS/BHMS) ની અનામત બેઠકો સામે નોમિનેશન માટે અરજી કરી હોય તેવા ઉમેદવારોની કામચલાઉ મેરિટ સ્થિતિ દર્શાવતું નિવેદન
શીર્ષક તારીખ View / Download
વર્ષ 2021 – 2022 માટે વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજ દમણ ખાતે સેન્ટ્રલ પૂલ ક્વોટા અને BDS હેઠળ મેડિકલ કોર્સીસ (BAMS/BHMS) ની અનામત બેઠકો સામે નોમિનેશન માટે અરજી કરી હોય તેવા ઉમેદવારોની કામચલાઉ મેરિટ સ્થિતિ દર્શાવતું નિવેદન 16/02/2022 જુઓ (128 KB)