બંધ

પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની તાલીમ આપવાનો હુકમ.

પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની તાલીમ આપવાનો હુકમ.
શીર્ષક તારીખ View / Download
પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની તાલીમ આપવાનો હુકમ. 17/10/2020 જુઓ (2 MB)