બંધ

પંચાયત ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ અધિકારી અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની નિમણૂક આપવાનો હુકમ.

પંચાયત ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ અધિકારી અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની નિમણૂક આપવાનો હુકમ.
શીર્ષક તારીખ View / Download
પંચાયત ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ અધિકારી અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની નિમણૂક આપવાનો હુકમ. 05/11/2020 જુઓ (9 MB)