બંધ

નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામકશ્રી હેઠળ વાઇસ-પ્રિન્સિપલ / હાઇસ્કૂલ હેડ માસ્ટરની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ

નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામકશ્રી હેઠળ વાઇસ-પ્રિન્સિપલ / હાઇસ્કૂલ હેડ માસ્ટરની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ
શીર્ષક તારીખ View / Download
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામકશ્રી હેઠળ વાઇસ-પ્રિન્સિપલ / હાઇસ્કૂલ હેડ માસ્ટરની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ 04/06/2021 જુઓ (1 MB)