બંધ

નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક મંડળ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નાગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટી.

નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક મંડળ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નાગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટી.
શીર્ષક તારીખ View / Download
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક મંડળ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નાગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટી. 04/06/2021 જુઓ (1,010 KB)