બંધ

નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક નિયામક હેઠળ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોની ઓફિસ મેમોરેન્ડમ સુધારણા, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ.

નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક નિયામક હેઠળ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોની ઓફિસ મેમોરેન્ડમ સુધારણા, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ.
શીર્ષક તારીખ View / Download
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક નિયામક હેઠળ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોની ઓફિસ મેમોરેન્ડમ સુધારણા, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ. 04/06/2021 જુઓ (1,019 KB)