બંધ

દાદરા અને નગર હવેલી ના વિધાર્થીઓ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ એંજીન્યરિંગ તથા ફાર્મસી કોર્સ ની આરક્ષિત સીટો માટે ઓનલાઇન નામાંકનની પ્રક્રિયાની જાહેરાત

દાદરા અને નગર હવેલી ના વિધાર્થીઓ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ એંજીન્યરિંગ તથા ફાર્મસી કોર્સ ની આરક્ષિત સીટો માટે ઓનલાઇન નામાંકનની પ્રક્રિયાની જાહેરાત
શીર્ષક તારીખ View / Download
દાદરા અને નગર હવેલી ના વિધાર્થીઓ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ એંજીન્યરિંગ તથા ફાર્મસી કોર્સ ની આરક્ષિત સીટો માટે ઓનલાઇન નામાંકનની પ્રક્રિયાની જાહેરાત 22/10/2020 જુઓ (640 KB)