બંધ

ડો. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – બી.એ. બી.કોમ સેમ -3 અને બી.એસ.સી. સેમ -5 પરીક્ષા ફોર્મ સબમિશન

ડો. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – બી.એ. બી.કોમ સેમ -3 અને બી.એસ.સી. સેમ -5 પરીક્ષા ફોર્મ સબમિશન
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડો. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – બી.એ. બી.કોમ સેમ -3 અને બી.એસ.સી. સેમ -5 પરીક્ષા ફોર્મ સબમિશન 24/11/2020 જુઓ (480 KB)