બંધ

ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ ગર્વમેન્ટ કોલેજ – બી.એ., બી.કોમ અને બી.એસ.સી. સેમ-3 / 5 of ના વિદ્યાર્થીઓ તેમની શૈક્ષણિક ફી ભરવા માટે.

ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ ગર્વમેન્ટ કોલેજ – બી.એ., બી.કોમ અને બી.એસ.સી. સેમ-3 / 5 of ના વિદ્યાર્થીઓ તેમની શૈક્ષણિક ફી ભરવા માટે.
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ ગર્વમેન્ટ કોલેજ – બી.એ., બી.કોમ અને બી.એસ.સી. સેમ-3 / 5 of ના વિદ્યાર્થીઓ તેમની શૈક્ષણિક ફી ભરવા માટે. 29/10/2020 જુઓ (317 KB)