બંધ

ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી – ઉદ્યોગોમાં વધુ 3 દિવસ ગેરહાજર નિયમિત અથવા કરારના કર્મચારીઓને લગતા આદેશ. તારીખ 03/05/2021

ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી – ઉદ્યોગોમાં વધુ 3 દિવસ ગેરહાજર નિયમિત અથવા કરારના કર્મચારીઓને લગતા આદેશ. તારીખ 03/05/2021
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી – ઉદ્યોગોમાં વધુ 3 દિવસ ગેરહાજર નિયમિત અથવા કરારના કર્મચારીઓને લગતા આદેશ. તારીખ 03/05/2021 03/05/2021 જુઓ (344 KB)