બંધ

ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એજ્યુકેશન – પરિશિષ્ટ-I મુજબ બ્લોક રિસોર્સ પર્સન (BRP), CWSN માટે રિસોર્સ પર્સન, ECCE રિસોર્સ પર્સન, ECCE કોઓર્ડિનેટર અને સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર માટે કામચલાઉ ભલામણ કરાયેલ ઉમેદવારો

ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એજ્યુકેશન – પરિશિષ્ટ-I મુજબ બ્લોક રિસોર્સ પર્સન (BRP), CWSN માટે રિસોર્સ પર્સન, ECCE રિસોર્સ પર્સન, ECCE કોઓર્ડિનેટર અને સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર માટે કામચલાઉ ભલામણ કરાયેલ ઉમેદવારો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એજ્યુકેશન – પરિશિષ્ટ-I મુજબ બ્લોક રિસોર્સ પર્સન (BRP), CWSN માટે રિસોર્સ પર્સન, ECCE રિસોર્સ પર્સન, ECCE કોઓર્ડિનેટર અને સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર માટે કામચલાઉ ભલામણ કરાયેલ ઉમેદવારો 14/03/2022 જુઓ (2 MB)