બંધ

જિલ્લા શિક્ષણ કચેરી – “સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (એ.વાય. 2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો શરૂ કરતી છોકરીઓ માટે ફી ભરપાઈ કરવા ફરજિયાત રજૂઆત અંગે પરિપત્ર

જિલ્લા શિક્ષણ કચેરી – “સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (એ.વાય. 2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો શરૂ કરતી છોકરીઓ માટે ફી ભરપાઈ કરવા ફરજિયાત રજૂઆત અંગે પરિપત્ર
શીર્ષક તારીખ View / Download
જિલ્લા શિક્ષણ કચેરી – “સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (એ.વાય. 2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો શરૂ કરતી છોકરીઓ માટે ફી ભરપાઈ કરવા ફરજિયાત રજૂઆત અંગે પરિપત્ર 20/05/2021 જુઓ (708 KB)