બંધ

જાહેરનામું – સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ, અર્બન લોકલ બોડીસ (સેલવાસ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ, દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ અને દીવ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ) માં ૫૦% મહિલા આરક્ષણ માટેનું જાહેરનામું.

જાહેરનામું – સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ, અર્બન લોકલ બોડીસ (સેલવાસ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ, દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ અને દીવ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ) માં ૫૦% મહિલા આરક્ષણ માટેનું જાહેરનામું.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જાહેરનામું – સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ, અર્બન લોકલ બોડીસ (સેલવાસ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ, દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ અને દીવ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ) માં ૫૦% મહિલા આરક્ષણ માટેનું જાહેરનામું. 05/10/2020 જુઓ (234 KB)