બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – સિલવાસા દાંડુફાલિયા ચોક મુખ્ય માર્ગ ઉમરકૂઇ રસ્તો સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ મર્યાદા સુધી પહોળા કરવા માટેની ડ્રાફ્ટ આર એન્ડ આર યોજના અંગેની સૂચના.

જમીન સંપાદન વિભાગ – સિલવાસા દાંડુફાલિયા ચોક મુખ્ય માર્ગ ઉમરકૂઇ રસ્તો સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ મર્યાદા સુધી પહોળા કરવા માટેની ડ્રાફ્ટ આર એન્ડ આર યોજના અંગેની સૂચના.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – સિલવાસા દાંડુફાલિયા ચોક મુખ્ય માર્ગ ઉમરકૂઇ રસ્તો સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ મર્યાદા સુધી પહોળા કરવા માટેની ડ્રાફ્ટ આર એન્ડ આર યોજના અંગેની સૂચના. 20/05/2021 જુઓ (390 KB)