બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – સાયલી મેઈન રોડ થી દાંડુફળીયા મેઈન રોડને જોડતા બાપુ ફળિયા સુધીના રોડને પહોળો કરવાની સોશિયલ ઈમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટની સૂચના

જમીન સંપાદન વિભાગ – સાયલી મેઈન રોડ થી દાંડુફળીયા મેઈન રોડને જોડતા બાપુ ફળિયા સુધીના રોડને પહોળો કરવાની સોશિયલ ઈમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટની સૂચના
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – સાયલી મેઈન રોડ થી દાંડુફળીયા મેઈન રોડને જોડતા બાપુ ફળિયા સુધીના રોડને પહોળો કરવાની સોશિયલ ઈમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટની સૂચના 24/02/2022 જુઓ (3 MB)