બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી હાલના એન.એચ. 848A એ રોડ રાઠોલી પુલને ખાડોલી સુધી પહોળા કરવા માટેની ઘોષણા

જમીન સંપાદન વિભાગ – વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી હાલના એન.એચ. 848A એ રોડ રાઠોલી પુલને ખાડોલી સુધી પહોળા કરવા માટેની ઘોષણા
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી હાલના એન.એચ. 848A એ રોડ રાઠોલી પુલને ખાડોલી સુધી પહોળા કરવા માટેની ઘોષણા 08/06/2021 જુઓ (9 MB)