બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અધિનિયમ, 1956 ના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી U/S 3G માં સૂચિત વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના બાંધકામ, જાળવણી, સંચાલન અને સંચાલન માટે પૂરક પુરસ્કાર.

જમીન સંપાદન વિભાગ – રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અધિનિયમ, 1956 ના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી U/S 3G માં સૂચિત વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના બાંધકામ, જાળવણી, સંચાલન અને સંચાલન માટે પૂરક પુરસ્કાર.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અધિનિયમ, 1956 ના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી U/S 3G માં સૂચિત વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના બાંધકામ, જાળવણી, સંચાલન અને સંચાલન માટે પૂરક પુરસ્કાર. 31/03/2022 જુઓ (9 MB)