બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – રાખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 માર્ગીય માર્ગના નિર્માણ માટેના સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના (સીએચ 0/0 થી 2/0).

જમીન સંપાદન વિભાગ – રાખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 માર્ગીય માર્ગના નિર્માણ માટેના સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના (સીએચ 0/0 થી 2/0).
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – રાખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 માર્ગીય માર્ગના નિર્માણ માટેના સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના (સીએચ 0/0 થી 2/0). 19/01/2021 જુઓ (4 MB)