બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – રખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટે ડ્રાફ્ટ સોશિયલ ઇફેક્ટ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ.

જમીન સંપાદન વિભાગ – રખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટે ડ્રાફ્ટ સોશિયલ ઇફેક્ટ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – રખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટે ડ્રાફ્ટ સોશિયલ ઇફેક્ટ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ. 09/03/2021 જુઓ (490 KB)