બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એમએએચએસઆર) ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટેની પ્રાથમિક સૂચના.

જમીન સંપાદન વિભાગ – મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એમએએચએસઆર) ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટેની પ્રાથમિક સૂચના.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એમએએચએસઆર) ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટેની પ્રાથમિક સૂચના. 18/01/2021 જુઓ (964 KB)