બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – મુંબઇ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એમએએચએસઆર) ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટે ડ્રાફ્ટ પુનર્વસન અને પુનર્વસન યોજના

જમીન સંપાદન વિભાગ – મુંબઇ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એમએએચએસઆર) ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટે ડ્રાફ્ટ પુનર્વસન અને પુનર્વસન યોજના
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – મુંબઇ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એમએએચએસઆર) ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટે ડ્રાફ્ટ પુનર્વસન અને પુનર્વસન યોજના 15/02/2021 જુઓ (3 MB)