બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના અથાલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કનાડી જંકશનથી ઝરોલી સરહદ સુધીના માર્ગને પહોળો કરવા માટે.

જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના અથાલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કનાડી જંકશનથી ઝરોલી સરહદ સુધીના માર્ગને પહોળો કરવા માટે.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના અથાલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કનાડી જંકશનથી ઝરોલી સરહદ સુધીના માર્ગને પહોળો કરવા માટે. 16/12/2020 જુઓ (5 MB)