બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના ધાપસા ગામ નજીક સીએચ .7/8 થી 8/0 કિ.મી. વચ્ચે સિલ્વાસા-નરોલી માર્ગ પર આડા વળાંકના સુધારણા માટે.

જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના ધાપસા ગામ નજીક સીએચ .7/8 થી 8/0 કિ.મી. વચ્ચે સિલ્વાસા-નરોલી માર્ગ પર આડા વળાંકના સુધારણા માટે.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના ધાપસા ગામ નજીક સીએચ .7/8 થી 8/0 કિ.મી. વચ્ચે સિલ્વાસા-નરોલી માર્ગ પર આડા વળાંકના સુધારણા માટે. 16/12/2020 જુઓ (754 KB)