બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના હાલના NH 848A રોડને રખોલી પુલથી ખડોલીથી વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી પહોળો કરવા માટે.

જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના હાલના NH 848A રોડને રખોલી પુલથી ખડોલીથી વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી પહોળો કરવા માટે.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – પ્રારંભિક સૂચના હાલના NH 848A રોડને રખોલી પુલથી ખડોલીથી વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી પહોળો કરવા માટે. 16/12/2020 જુઓ (2 MB)