બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – નોટિસ દાદરા અને નગર હવેલીના સેલવાસ, આમલી અને સામરવરણી ગામમાં રિંગરોડ જંકશન એ, બી અને જી ખાતે ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવા માટે.

જમીન સંપાદન વિભાગ – નોટિસ દાદરા અને નગર હવેલીના સેલવાસ, આમલી અને સામરવરણી ગામમાં રિંગરોડ જંકશન એ, બી અને જી ખાતે ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવા માટે.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – નોટિસ દાદરા અને નગર હવેલીના સેલવાસ, આમલી અને સામરવરણી ગામમાં રિંગરોડ જંકશન એ, બી અને જી ખાતે ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવા માટે. 18/12/2020 જુઓ (4 MB)