બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – ધાપસા ગામ નજીક 7/8 થી 8/05 ની વચ્ચે સિલવાસા-નારોલી માર્ગ ઉપર આડા વળાંક સુધારવા માટેની ઘોષણા .

જમીન સંપાદન વિભાગ – ધાપસા ગામ નજીક 7/8 થી 8/05 ની વચ્ચે સિલવાસા-નારોલી માર્ગ ઉપર આડા વળાંક સુધારવા માટેની ઘોષણા .
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – ધાપસા ગામ નજીક 7/8 થી 8/05 ની વચ્ચે સિલવાસા-નારોલી માર્ગ ઉપર આડા વળાંક સુધારવા માટેની ઘોષણા . 01/06/2021 જુઓ (773 KB)