બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં દાંદુલ ફળિયા ચોક મુખ્ય માર્ગથી ઉમરકોઈ રોડ સુધીના રસ્તાને પહોળો કરવાની સૂચના

જમીન સંપાદન વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં દાંદુલ ફળિયા ચોક મુખ્ય માર્ગથી ઉમરકોઈ રોડ સુધીના રસ્તાને પહોળો કરવાની સૂચના
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં દાંદુલ ફળિયા ચોક મુખ્ય માર્ગથી ઉમરકોઈ રોડ સુધીના રસ્તાને પહોળો કરવાની સૂચના 07/04/2022 જુઓ (2 MB)