બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલીના વિવિધ ગામોમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર બાંધવાના હેતુ માટે આર.એફ.ટી.ટી.એલ.આર. અધિનિયમ, ૨૦૧3 of ની કલમ २१ હેઠળ નોટિસ.

જમીન સંપાદન વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલીના વિવિધ ગામોમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર બાંધવાના હેતુ માટે આર.એફ.ટી.ટી.એલ.આર. અધિનિયમ, ૨૦૧3 of ની કલમ २१ હેઠળ નોટિસ.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલીના વિવિધ ગામોમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર બાંધવાના હેતુ માટે આર.એફ.ટી.ટી.એલ.આર. અધિનિયમ, ૨૦૧3 of ની કલમ २१ હેઠળ નોટિસ. 11/05/2021 જુઓ (3 MB)