બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – ઝાલોલી બોર્ડર સુધી આઠલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કાનાડી જંકશન સુધીના પહોળા માર્ગ માટેની ડ્રાફ્ટ આર એન્ડ આર યોજના અંગેની સૂચના

જમીન સંપાદન વિભાગ – ઝાલોલી બોર્ડર સુધી આઠલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કાનાડી જંકશન સુધીના પહોળા માર્ગ માટેની ડ્રાફ્ટ આર એન્ડ આર યોજના અંગેની સૂચના
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – ઝાલોલી બોર્ડર સુધી આઠલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કાનાડી જંકશન સુધીના પહોળા માર્ગ માટેની ડ્રાફ્ટ આર એન્ડ આર યોજના અંગેની સૂચના 20/05/2021 જુઓ (404 KB)