બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા બોર્ડર સુધીના માર્ગ પર વળાંકની પહોળાઈ / સુધારણા માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના.

જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા બોર્ડર સુધીના માર્ગ પર વળાંકની પહોળાઈ / સુધારણા માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા બોર્ડર સુધીના માર્ગ પર વળાંકની પહોળાઈ / સુધારણા માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 01/06/2021 જુઓ (1 MB)