બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાડોલી જંકશનથી ખાનવેલ જંકશન સુધીના પહોળાઈ માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના.

જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાડોલી જંકશનથી ખાનવેલ જંકશન સુધીના પહોળાઈ માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના.
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાડોલી જંકશનથી ખાનવેલ જંકશન સુધીના પહોળાઈ માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 08/06/2021 જુઓ (5 MB)