બંધ

જમીન સંપાદન વિભાગ – એથલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કાનાડી જંકશન સુધી ઝરોલી બોર્ડર સુધીના માર્ગના પહોળા બનાવવા માટે પુનર્વસવાટ અને પુનર્વસન યોજના માટે સંચાલકનો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ

જમીન સંપાદન વિભાગ – એથલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કાનાડી જંકશન સુધી ઝરોલી બોર્ડર સુધીના માર્ગના પહોળા બનાવવા માટે પુનર્વસવાટ અને પુનર્વસન યોજના માટે સંચાલકનો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – એથલ જંકશનથી લુહારી જંકશનથી કાનાડી જંકશન સુધી ઝરોલી બોર્ડર સુધીના માર્ગના પહોળા બનાવવા માટે પુનર્વસવાટ અને પુનર્વસન યોજના માટે સંચાલકનો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ 20/04/2021 જુઓ (8 MB)