બંધ

કર્મચારી અને વહીવટી સુધારણા વિભાગ – શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત સંબંધિત ઓર્ડર, આઇ.એ.એસ દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં COIVD -19 મેનેજમેન્ટ માટે ખાસ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે

કર્મચારી અને વહીવટી સુધારણા વિભાગ – શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત સંબંધિત ઓર્ડર, આઇ.એ.એસ દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં COIVD -19 મેનેજમેન્ટ માટે ખાસ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે
શીર્ષક તારીખ View / Download
કર્મચારી અને વહીવટી સુધારણા વિભાગ – શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત સંબંધિત ઓર્ડર, આઇ.એ.એસ દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં COIVD -19 મેનેજમેન્ટ માટે ખાસ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે 22/04/2021 જુઓ (213 KB)