બંધ

ઉચ્ચ અને તકનીકી શિક્ષણ વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં -2દ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા માટે પ્રવેશ સૂચના 2021-22

ઉચ્ચ અને તકનીકી શિક્ષણ વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં -2દ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા માટે પ્રવેશ સૂચના 2021-22
શીર્ષક તારીખ View / Download
ઉચ્ચ અને તકનીકી શિક્ષણ વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં -2દ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા માટે પ્રવેશ સૂચના 2021-22 19/07/2021 જુઓ (229 KB)