બંધ

આબકારી વિભાગ – ઇન્ટિગ્રેટેડ એક્સાઇઝ રેવન્યુ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (આઇઇઆરએમએસ) માં સ્ટોક વિગતોને અપડેટ કરવા અંગેનો પરિપત્ર.

આબકારી વિભાગ – ઇન્ટિગ્રેટેડ એક્સાઇઝ રેવન્યુ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (આઇઇઆરએમએસ) માં સ્ટોક વિગતોને અપડેટ કરવા અંગેનો પરિપત્ર.
શીર્ષક તારીખ View / Download
આબકારી વિભાગ – ઇન્ટિગ્રેટેડ એક્સાઇઝ રેવન્યુ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (આઇઇઆરએમએસ) માં સ્ટોક વિગતોને અપડેટ કરવા અંગેનો પરિપત્ર. 20/10/2020 જુઓ (222 KB)