બંધ

રાજપત્ર

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

રાજપત્ર
શીર્ષક તારીખ View / Download
જિલ્લા પંચાયત – ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વસૂલવામાં આવતા વેરા માટેની સૂચના 27/01/2021 જુઓ (37 KB)
યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ માં કાર્યરત ડોક્ટરોના કેડરના સંદર્ભમાં આત્મવિલોપનની વય અંગેની સૂચના 01/12/2020 જુઓ (367 KB)
દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ (રાજ્યના કાયદા અને રાષ્ટ્રપતિ નિયમોનું અનુકૂલન) હુકમ, 2020. 09/10/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું – સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ, અર્બન લોકલ બોડીસ (સેલવાસ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ, દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ અને દીવ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સીલ) માં ૫૦% મહિલા આરક્ષણ માટેનું જાહેરનામું. 05/10/2020 જુઓ (234 KB)