બંધ

નાગરિક ચાર્ટર

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

નાગરિક ચાર્ટર
શીર્ષક તારીખ View / Download
ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠો 23/08/2020 જુઓ (149 KB)
વન 23/08/2020 જુઓ (90 KB)
સંકલિત બાળ વિકાસ 23/08/2020 જુઓ (12 KB)
દ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા 23/08/2020 જુઓ (387 KB)
મજૂર 23/08/2020 જુઓ (206 KB)
જમીન સુધારણા 23/08/2020 જુઓ (14 KB)
તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય 23/08/2020 જુઓ (46 KB)
નહેરુ યુવા કેન્દ્ર 23/08/2020 જુઓ (93 KB)
સત્તાવાર ભાષા 23/08/2020 જુઓ (30 KB)
પોલીસ ફરિયાદ ઓથોરિટી 23/08/2020 જુઓ (64 KB)