બંધ

નાગરિક ચાર્ટર

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

નાગરિક ચાર્ટર
શીર્ષક તારીખ View / Download
કૃષિ 23/08/2020 જુઓ (33 KB)
પશુપાલન 23/08/2020 જુઓ (208 KB)
બાલ ભવન 23/08/2020 જુઓ (7 KB)
બાળ વિકાસ 23/08/2020 જુઓ (50 KB)
વિકાસ અને યોજના વિભાગ 23/08/2020 જુઓ (24 KB)
શિક્ષણ નિયામકશ્રી 23/08/2020 જુઓ (116 KB)
ડીએનએચ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પો. 23/08/2020 જુઓ (27 KB)
રોજગાર વિનિમય 23/08/2020 જુઓ (13 KB)
આબકારી 23/08/2020 જુઓ (15 KB)
અગ્નિ અને ઇમરજન્સી સેવાઓ 23/08/2020 જુઓ (8 KB)