બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા બોર્ડર સુધીના રોડને પહોળો કરવાની જાહેરાત. 07/02/2023 જુઓ (1 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી દુધણી જંકશન સુધીના રોડને પહોળો કરવાની જાહેરાત 07/02/2023 જુઓ (2 MB)
ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગ – ઓનલાઈન સેવાઓ પર તાલીમ કાર્યક્રમ 29/01/2023 જુઓ (2 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે RTE એક્ટ-2009 હેઠળ પ્રવેશ માટે દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાની ખાનગી બિન-સહાયિત શાળા અંગેની જાહેરાત 20/01/2023 જુઓ (6 MB)
વિદ્યુત વિભાગ – નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે ARR ના નિર્ધારણ અને ટેરિફ દરખાસ્તને અનુલક્ષીને જાહેર સૂચના સંયુક્ત વિદ્યુત નિયમનકારી આયોગ (JERC) સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવી છે. 18/01/2023 જુઓ (1,019 KB)
ડીએનએચ અને ડીડી પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ – ડીએનએચ અને ડીડી પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી (સીએફઓ) ની પોસ્ટ માટે ઇન્ટરવ્યુ સૂચના 10/01/2023 જુઓ (868 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – કલ્યાણ સંસ્થાઓ અને છાત્રાલયો યોજના હેઠળ અનાજની ફાળવણી ઓક્ટોબર 2022- માર્ચ 2023 10/01/2023 જુઓ (2 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – પ્રાથમિક શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની જગ્યા માટે ભરતી 06/01/2023 જુઓ (112 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – રખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટેની જાહેરાત. 29/12/2022 જુઓ (627 KB)
Land Acquisition Department – Preliminary Notification for Widening of road from Khadoli Junction to Khanvel Junction 28/12/2022 જુઓ (2 MB)