બંધ

ચૂંટણી 2020

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

ચૂંટણી 2020
શીર્ષક તારીખ View / Download
નગરપાલિકા ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન અધિકારીઓ નિમણૂક આપવાનો હુકમ. 05/11/2020 જુઓ (1 MB)
પંચાયત ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ અધિકારી અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની નિમણૂક આપવાનો હુકમ. 05/11/2020 જુઓ (9 MB)
પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની તાલીમ આપવાનો હુકમ. 28/10/2020 જુઓ (3 MB)
પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંટણી -2020, દાદરા નગર હવેલી માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન અધિકારીઓ (I, II અને III) ની તાલીમ આપવાનો હુકમ. 17/10/2020 જુઓ (2 MB)